ՌետեյներներըՌետեյներները առանցքային օրթոդոնտիկ ապարատներ են, առանց որի չի կարող ավարտվել ատամների կծվածքի օրթոդոնտիկ բուժումը: Այդ օրթոդոնտիկ ապարատն ամրապնդում է ատամների կծվածքի շտկման արդյունքը:

Ռետեյները լինում է երկու տեսակի.

– Շարժական (ավելի հաճախ պատրաստվում է պլաստմասից)
– Ոչ շարժական (մետաղական)

Կծվածքի ակտիվ բուժման ավարտից հետո ռետեյներն ամրացվում է ատամների ներսի կողմից: Այն մնում է այնտեղ մինչև բուժման արդյունքի լրիվ ձեռքբերումը:
Այդ դեպքում ատամների մակերեսին հատուկ ակոսներ չեն անցկացվում: Ռետեյները ատամներին ամրացվում է այն նույն սոսնձով, որով ամրացվել են բրեկետները:

Որոշ դեպքերում ստոմատոլոգ-օրթոդոնտը կարող է ծնոտներից մեկին ամրացնել շարժական ռետեյներ, իսկ մյուս ծնոտին` ոչ շարժական:

Շարժական ռետեյները կարող է լինել երկծնոտային ժամանակավոր կրման և միածնոտային` մշտական և ժամանակավոր կրման համար:
Որպես կանոն շարժական ռետեյները իրենից ներկայացնում է հատուկ թափանցիկ կապա, թեև կարող է լինել նաև մետաղական աղեղով:
Շարժական ռետեյները մեծ խնամք չի պահանջում: Բավական է ուտելուց հետո ողողել այն հոսող ջրով և պարբերաբար մաքրել ատամի խոզանակով:

Ոչ շարժական ռետեյները իրենից ներկայացնում է հատուկ լար, որը ատամների ետևի մակերեսին ամրացվում է հատուկ սոսնձով: Դա այն սոսինձն է, որով ավելի վաղ ամրացվել են բրեկետները:
Ոչ շարժական ռետեյներին ընտելանալը տեղի է ունենում բավական արագ: Ոչ շարժական ռետեյները նույնպես առանձնահատուկ խնամք չի պահանջում:
Անհրաժեշտ կլինի միայն սովորական ատամնային թելի փոխարեն շարունակել օգտագործել սուպերֆլոս, որով մաքրվել են միջատամնային տարածությունը բրեկետներ կրելու ընթացքում:

Կոնկրետ Ձեզ հարմար ռետեյները պետք է ընտրի Ձեր բուժող բժիշկ-օրթոդոնտը: Նրա ընտրությունը պետք է որոշեն շատ նախադրյալներ` կծվածքի խախտման ձևը, ակտիվ բուժման ընթացքը, բուժման ժամանակ օգտագործվող ապարատը, Ձեր օրգանիզմի առանձնահատկությունները և այլն:
Սակայն, վերջին հաշվով, այդ ընտրությունը Ձեզ համար կլինի միակ ճիշտը:

Ռետեյները կրելու ժամանակը որոշվում է անհատապես: Այն կախված է կծվածքի անոմալիաների բնույթից և ակտիվ բուժման ժամկետից:
Որպես կանոն` ռետեյներ կրելու ժամկետը կազմում է բրեկետներ կրելու միջինը 1,5-2 ժամկետ, այսինքն` մեկ տարուց մինչև 5-6 տարի: Այդ դեպքում 6 ամիսը մեկ անգամ պետք է այցելել օրթոդոնտին  ռետենցիայի և ապարատի ամբողջականության ստուգման նպատակով: